Hypnose Noord

Artikel 1. Begrippen

In deze bepalingen wordt aan de navolgende begrippen de volgende betekenis toegekend:

 1. Opdrachtnemer:
  handelend onder de handelsnamen:  Hypnose Noord, hierna David Reijntjes of opdrachtnemer genoemd , ingeschreven onder KvK nummer 50701142 te Leeuwarden, namens wie de therapeut/coach/trainer/docent diensten op het gebied van Hypnotherapie en aanverwante werkzaamheden aanbiedt, onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
  Bezoekadres: Oedsmawei 18a,
  9001 EG Grou.
  E-mail: info@hypnosenoord.nl.
  Website: www.hypnosenoord.nl
  KvK nummer: 50701142.
 2. Opdrachtgever:
  De natuurlijke- of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van Hypnotherapie en aanverwante werkzaamheden. Ook te noemen “cliënt” of “deelnemer”.
 3. Diensten:
  Alle werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met, de opdracht. e.e.a. in de ruimste zin van het woord.
 4. Aanmelden/Inschrijven: Onder aanmelden wordt verstaan; het door een natuurlijke- of rechtspersoon kenbaar maken van interesse in het afnemen van een of meerdere diensten bij opdrachtnemer. Onder Inschrijven wordt verstaan; het door opdrachtgever kenbaar maken dat een of meerdere diensten definitief door opdrachtgever worden afgenomen bij de opdrachtnemer.
 5. Therapeut/Coach/Trainer: De natuurlijke- of rechtspersoon die op verzoek van opdrachtnemer de door opdrachtgever verstrekte opdracht uitvoert.
 6. Overeenkomst: Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever.
 7. Consult: alle consulten, sessie(s) programma(s) of trajecten met betrekking tot Hypnotherapie en andere soortgelijke consulten.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en diensten waarbij door opdrachtnemer, in het kader van zijn beroep, diensten worden aangeboden en/of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door opdrachtnemer derden worden betrokken.
 3. Door het maken van een afspraak of plaatsen van een bestelling en/of de betaling geeft cliënt te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. David Reijntjes behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden te wijzigen.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 5. Eventuele Inkoop- of Algemene Voorwaarden, Specifieke Voorwaarden of Bedingen van opdrachtgever of derden zijn niet van toepassing, tenzij opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 6. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 7. Opdrachtnemer levert geen medische diensten of enig advies op medisch vlak. Opdrachtnemer is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist en stel dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten of voedingsadviezen.
 8. Hypnotherapie, Coaching, trainingen, opleidingen, en andere consulten, evenementen en aanverwante werkzaamheden vervangen geen medische behandelingen!
 9. Twijfelt u zelf of een van de diensten ‘veilig’ is voor u? Raadpleeg dan uw arts en vraag of dit voor u oké is.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever kan zowel telefonisch, whatsapp, schriftelijk als per E-mail een afspraak maken voor een consult.
 2. Bij het maken van een afspraak voor een van de diensten, verstrekt opdrachtgever aan opdrachtnemer de voor opdrachtnemer benodigde informatie, zoals: naam, adres, telefoonnummer en E-mailadres van opdrachtgever, dan wel de benodigde informatie over de perso(o)n(en) voor wie de afspraak wordt gemaakt. Een en ander dient in het intakeformulier/contactformulier te worden aangegeven. Minderjarigen dienen het intakeformulier/contactformulier door ouders / verzorgers mede te laten ondertekenen.
 3. Opdrachtnemer verstrekt daarnaast, indien van toepassing, aan opdrachtgever nadere informatie welke voor opdrachtgever van belang is voor de uitvoering van de gegeven opdracht. 2 Bij het niet, onvolledig, onjuist of niet tijdig verstrekken van informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer, komt de gemaakte afspraak direct te vervallen. Eventueel reeds door opdrachtnemer gemaakte (on)kosten, dient opdrachtgever direct te voldoen aan opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht de opdracht te weigeren.

Artikel 4. Annulering

1. Annulering van een dienst door de opdrachtgever:

 1. Indien opdrachtgever (cliënt, c.q. deelnemer) zijn/haar afspraak, inschrijving c.q. deelname wenst te annuleren, dient dit schriftelijk (per brief of per E-mail) of telefonische te geschieden.
 2. Nadat opdrachtnemer deze annulering heeft ontvangen, zal zij opdrachtgever een bevestiging van ontvangst per E-mail toezenden.

2. Bij annulering van afspraken voor consulten geldt:

 1. Opdrachtgever heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de afspraak te annuleren.
 2. Afspraken kunnen 2 dagen (48 uur) voorafgaand aan de sessie kosteloos telefonisch of schriftelijk worden geannuleerd.
 3. Opdrachtnemer berekent annuleringskosten indien de afspraak 2 dagen of korter tevoren wordt geannuleerd door opdrachtgever. De kosten voor annulering zijn:– bij annulering vanaf 2 tot 1 dag(en) (48 tot 24) tevoren: is 50% van de consultkosten verschuldigd;
  – bij annulering vanaf 1 dag (24 uur) tevoren: is 100% van de consultkosten verschuldigd. Bij het niet verschijnen op een afspraak worden de volledige behandelkosten in rekening gebracht.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich voor een afspraak af te zeggen. Er zal te allen tijden een nieuwe afspraak worden ingepland. Daarnaast behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om een cliënt te weigeren voor behandeling, c.q. de behandeling te stoppen wanneer zij van mening is dat er geen resultaat geboekt kan worden

3. Bij annulering van deelname aan cursus, training, workshop, of opleiding geldt:

 1. Opdrachtgever kan zijn/haar deelname annuleren tot 14 dagen voor de startdatum van de cursus, training, workshop of opleiding zonder annuleringskosten.
 2. Bij annulering korter dan 14 dagen tevoren brengt opdrachtnemer annuleringskosten in rekening en wel als volgt:
  – bij annulering van 14 t/m 7 dagen voor de startdatum, is 50% van het investeringsbedrag verschuldigd;
  – bij annulering vanaf 7 dagen voor de startdatum, is het gehele investeringsbedrag verschuldigd;
  – wanneer de deelnemer reeds gestart is met een cursus, training, workshop of opleiding en tussentijds de deelname stopt, is en blijft het gehele investeringsbedrag verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats!
 3. Bij het tussentijds beëindigen van deelname aan een opleiding geldt bovendien: indien de deelnemer heeft gekozen voor betaling in termijnen, vervalt deze betalingsregeling direct en dient de deelnemer de nog openstaande termijnbedragen terstond te voldoen

4. Annulering dan wel verzetten van diensten door David Reijntjes

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een dienst (consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, reizen of evenementen) te annuleren dan wel te verzetten indien sprake is van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van David Reijntjes, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen en ziekte van één van de coaches, trainers, organisatoren.
 2. Wanneer de overmacht situatie langer dan één (1) maand aaneensluitend heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt door opdrachtnemer niet in rekening gebracht. Er zal een restitutie plaatsvinden van het aankoopsom.
 3. Opdrachtnemer zal in geval van annulering dan wel verzetten van een dienst, de opdrachtgever terstond per E-mail of telefonische in kennis stellen.
 4. Eventuele bedragen die opdrachtgever nog verschuldigd is, worden bij annulering als vervallen beschouwd.
 5. Door opdrachtgever reeds gedane betalingen worden bij annulering gereserveerd voor een volgende afspraak of binnen een termijn van 14 dagen gerestitueerd.
 6. Bij verzetten van de betreffende dienst, blijft opdrachtgever gehouden aan betaling van het (resterend) verschuldigde tarief en/of investeringsbedrag.
 7. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of vergoeding van gemaakte kosten.

5. Verzetten van consult afspraken door opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever zijn/haar afspraak wenst te verzetten, kan dit telefonisch of per E-mail geschieden.
 2. Nadat opdrachtnemer het verzoek tot verzetten van de afspraak heeft ontvangen, zal zij per E-mail een bevestiging hiervan toezenden aan opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever kan een gemaakte afspraak kosteloos verzetten tot 2 dagen (48 uur) tevoren. Indien opdrachtgever een gemaakte afspraak korter dan 2 dagen (48 uur) tevoren wenst te verzetten, brengt opdrachtnemer hiervoor administratiekosten in rekening. Deze kosten zijn:
  – bij verzetten van 48 uur t/m 24 uur tevoren: is € 15,00 verschuldigd;
  – bij verzetten vanaf 24 uur tevoren is € 30,00 verschuldigd.

6. Verstek/”no-show” door opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever (cliënt en/of deelnemer) verstek laat gaan bij een afspraak voor een consult of bij aanvang dan wel het vervolgen van een cursus, workshop, opleiding, training, reis of evenement, zal geen restitutie plaatsvinden! Opdrachtgever blijft gehouden aan zijn/haar betalingsverplichtingen aan opdrachtnemer.
 2. Wanneer met opdrachtgever een betalingsregeling is getroffen, vervalt deze regeling direct en dient de opdrachtgever de nog openstaande termijnbedragen terstond te voldoen.
 3. Indien opdrachtnemer, door het verstek van opdrachtgever, extra kosten moet maken, is opdrachtgever eveneens gehouden aan betaling van deze extra kosten aan opdrachtnemer.

Artikel 5. Herroepingsrecht bestellingen

 1. Consumenten hebben op grond van het Burgerlijk Wetboek recht op het gebruik van het herroepingsrecht voor iedere bestelling die bij David Reijntjes wordt gedaan. Dit recht houdt in dat de opdrachtnemer de bestelling binnen veertien (14) dagen kosteloos kan annuleren. Dit verzoek dient de cursist per email te richten aan info@hypnosenoord.nl onder vermelding van voor- en achternaam, emailadres, het bestelnummer en de melding ‘herroepen bestelling’.
 2. Ten aanzien van artikel 5.1 treed het herroepingsrecht in nadat de bevestiging per e-mail is verzonden.
 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de opdrachtgever, is begonnen binnen de termijn van veertien (14) dagen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Algemeen

 1. Deelname aan consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, reizen en/of evenementen, georganiseerd door opdrachtnemer, geschiedt volledig voor eigen risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade, verlies, ongevallen of andere omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorkomen.
 2. Opdrachtgever is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen, van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer/deelname veroorzaakt, tijdens deelname aan betreffende consult, cursus, workshop, opleiding, training, reis of evenement. Opdrachtgever dient zich minimaal te hebben verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.
 3. Bij deelname aan een door opdrachtnemer georganiseerde reis geldt bovendien: – Opdrachtgever is verplicht om een reiskostenverzekering af te sluiten, tenminste voor de duur van de reis. Een kopie van de reisverzekering dient door opdrachtgever te worden overlegd aan opdrachtnemer; – Opdrachtnemer adviseert de opdrachtgever een annuleringsverzekering af te sluiten, tenminste voor de duur van de reis (dit is geen verplichting); – Opdrachtgever dient, bij de start van een reis, in het bezit te zijn van alle voor deze reis van belang zijnde, geldige, papieren c.q. documenten; – indien opdrachtgever geen geldige, van belang zijnde papieren c.q. documenten kan overleggen, dan wel onvolledige en/of onjuiste papieren c.q. documenten overlegt, zijn eventuele kosten hieruit voortvloeiende volledig voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer heeft voor de instandhouding van de diensten en producten van David Reijntjes een inspanningsverplichting.
 5. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten en/of problemen die hun oorzaak vinden bij derden.
 6. De opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de opdrachtnemer verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de opdrachtnemer. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de opdrachtnemer verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Indien de verzekeraar van de opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult.
 7. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

2. Persoonlijke ontwikkeling door deelname

 1. Door het deelnemen aan een consult, cursus, workshop, opleiding, training, reis of evenement, kan de nodige transformatie en groei bij de deelnemer plaatsvinden.
 2. Opdrachtnemer kan voor eventuele gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit deelname aan consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, reizen of evenementen, nooit aansprakelijk worden gesteld.
 3. Betwisting
  1. In geval van betwisting, d.w.z. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden, is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnose is een samenwerking tussen cliënt en hypnotiseur. Het resultaat is veelal erg afhankelijk van de motivatie en de toewijding van de cliënt. Ook al doen wij ons werk correct en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.
  2. Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen alleen garanderen dat wij onze uiterste best doen om u te helpen en daarbij gebruik te maken van binnen de hypnotherapeutische wereld gangbare en beproefde technieken

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomt

 

 1. David Reijntjes spant zich in, de overeenkomst met opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren zonder daarbij in te staan voor of gehouden te zijn tot enig specifiek resultaat. Alle werkzaamheden die door David Reijntjes worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Cliënt verstrekt aan opdrachtnemer gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang is of kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een juiste levering van de afgenomen diensten door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals o.a. het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of informatie, waarvan opdrachtnemer aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie. Alle gevolgen van de eventuele onjuistheid en onvolledigheid daarvan, komen voor rekening en risico van cliënt.

Artikel 8. Prijzen en Prijswijzigingen

 1. De prijzen die worden aangegeven op de website zijn in Euro’s inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Opdrachtnemer biedt diensten (consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, reizen en evenementen) aan voor particulieren en bedrijven. Diensten kunnen zowel individueel als door groepen worden afgenomen.
 3. Prijswijzigingen worden aan de opdrachtgever medegedeeld. Zo’n mededeling wordt beschouwd als bekend bij en aanvaard door de opdrachtgever, zolang David Reijntjes kan bewijzen dat de mededeling door middel van e-mail naar de opdrachtgever verstuurd is.
 4. Alle orders dienen betaald te worden via de betalingsdienst zoals deze door David Reijntjes beschikbaar wordt gemaakt.
 5. David Reijntjes behoudt zich het recht voor alle tarieven voor een product of dienst tijdens de duur van de overeenkomst te veranderen. De prijs die met de opdrachtgever overeengekomen en betaald is, is bindend. Het product kan voor verschillende tarieven worden aangeboden in verband met kortingsacties, of kortingscodes.
 6. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 9. Facturering

 1. Betaling van de declaraties van David Reijntjes dient voorafgaand aan een consult/dienst dan wel contant op de dag van de afspraak te geschieden, doch indien anders door David Reijntjes met opdrachtgever overeengekomen, binnen 8 dagen na factuurdatum, en in geval van enige tekortkoming van opdrachtgever onverwijld.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot het toepassen van verrekening of opschorting.
 3. Opdrachtgever is gehouden tot het stellen van zekerheid en/of tot inbetalinggeving, indien opeisbare vorderingen van David Reijntjes op opdrachtgever en/of groepsmaatschappijen en meerderheidsdeelnemingen van opdrachtgever onvoldaan blijven. David Reijntjes is in dat kader onherroepelijk gemachtigd namens opdrachtgever aan zichzelf te verpanden al hetgeen David Reijntjes van opdrachtgever onder zich heeft of aan opdrachtgever verschuldigd is.
 4. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek dan wel indien opdrachtgever een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (handelsovereenkomst), artikel 6:119a en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek, welke rente wordt berekend vanaf de negende dag na dagtekening van de betreffende declaratie. Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van David Reijntjes die verband houden met de invordering van diens vorderingen komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het in hoofdsom verschuldigde bedrag, met in alle gevallen een minimum van EUR 150,- onverminderd het recht van David Reijntjes op volledige vergoeding indien de werkelijke kosten hoger zijn.
 5. Voor bedrijven geldt: betaling dient steeds vooraf te geschieden, binnen 8 dagen na factuurdatum. Opdrachtnemer biedt voor opleidingen de mogelijkheid tot gespreide betaling aan. De informatie over de betalingsregeling wordt na inschrijving aan opdrachtgever verstrekt.

Artikel 10. Intellectuele Eigendommen en rechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, berusten bij David Reijntjes. Deze rechten worden op grond van de overeenkomst op geen enkele wijze aan de opdrachtgever overgedragen. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelende of ter beschikking gestelde producten of diensten, zijn van David Reijntjes.
 2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot inhoud op onze websites en cursussen berusten uitsluitend bij David Reijntjes. Onder deze rechten vallen o.a. : video’s, teksten, quoten, afbeeldingen, illustraties, audio, teksten, lay-out en replays van Webinars.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van David Reijntjes is het niet toegestaan de inhoud van websites of enig onderdeel van uitgegeven stukken door David Reijntjes, openbaar te maken, te verveelvoudigen, door te verkopen, te verspreiden of te kopiëren.
 4. Behoudens met toestemming van opdrachtnemer is opdrachtgever niet gerechtigd informatie, materialen zoals geluidsopnames, adviezen, e.d ter beschikking te stellen aan derden.
 5. David Reijntjes is eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom op deze Algemene Voorwaarden, waaronder het auteursrecht. Zonder toestemming van David Reijntjes mogen deze Algemene Voorwaarden niet worden gebruikt, gekopieerd of overgenomen.

Artikel 11. Beperkingen

1. Het verhuren, uitlenen, publiekelijk presenteren, vertonen of uitzenden of enige andere vorm van distributie van het materiaal is verboden.

Artikel 12. Klachten

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten over de dienstverlening dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen gemeld te worden aan opdrachtnemer. De klacht wordt bekeken en dient te worden voorgelegd aan een onafhankelijke erkende geschillencommissie, wanneer partijen niet tot een overeenkomst komen.
 3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen David Reijntjes en opdrachtgever, welke niet in onderling overleg of via een onafhankelijke geschillencommissie kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter de beslissing.

Artikel 13. Overige rechten

 1. In geval van een (ter beoordeling van David Reijntjes) te gering aantal deelnemers voor een met de cursist overeengekomen cursus, behoudt David Reijntjes zich het recht voor de betreffende cursus te laten vervallen c.q. niet door te laten gaan. Er zal een restitutie plaatsvinden van het aankoopsom.

Artikel 14. Privacy en persoonsgegevens

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling (hypnotherapie) is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  – Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  – of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
  Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
 1. De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de opdrachtgever aan David Reijntjes verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van David Reijntjes. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over online cursus(sen) of Webinars(s), en daaraan gerelateerde producten en diensten van David Reijntjes. De opdrachtgever en David Reijntjes zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.
 2. David Reijntjes zal geen informatie over uw persoonlijke gegevens, rekening of transacties aan derden openbaar maken anders dan overeenkomstig haar privacyreglement zoals aangegeven.
 3. De door de cursist gegenereerde wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met David Reijntjes.
 4. De in artikel 14.3 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een online cursus. De cursist zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De cursist is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in artikel 14.3 genoemde gegevens.
 5. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15. Nawerking

 1. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 16. Strijdige clausules

 1. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
Open chat
Vragen? Stuur een bericht via Whatsapp.